شبکه مربیان متخصص

نیروان با توجه به شبکه گسترده‌ایی که در اختیار دارد، از ابتدای ورود به دوره‌ی پیش‌شتابدهی شبکه مربیان متخصص کسب و کار خود را در کنار شما قرار خواهد داد تا برای بهبود طرح کسب و کار شما چه در زمینه فنی و هدفمند کردن ایده و چه در بخش مشاوره کسب و کار با شما همفکری کند. حضور مربی‌های متخصص نیروان در تمام طول دوره‌ی شتابدهی به شما کمک کند. شبکه مربیان متخصص نیروان در کنار شما قرار خواهند گرفت تا شما را برای رسیدن به اهدافتان یاری کنند.